دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

به دلیل نقص فنی شبکه ای در زیر ساخت اسکای روم تنها دانش آموزان حاضر در کلاس از صدا و تصویر استاد بهرمند بودند.

لیست پخش زیست

2 Videos

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه