دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

مهندس بهادر کامران

  • مولف کتاب فصل آزمون خیلی سبز
  • طراح سوالان آزمون قلم چی
  • بیش از 17 ال سابقه تدریس در آموزشگاه های کنکوری و مدار خاص
  • نفر اول پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری