دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

استاد محمدرضا ارمندپور

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سوابق تدریس

 • مدرس مجتمع آموزشی آبادگران
 • مدرس مجتمع آموزشی منشور دانش
 • مدرسه آموزشگاه سنجش فرهمندان تبریز
 • مدرس مجتمع آموزشی دارالفنون شهریار
 • آموزشگاه بعثت
 • مدرس دبیرستان البرز

سوابق تالیف

 • مؤلف كتابهای ١٠٠٪‏ انتشارات راه انديشه
 • مؤلف DVD های آموزشی گاج
 • مؤلف و مدرس كتابهای دور دنيا انتشارات گاج
 • طرح آزمون و كتابهای انتشارات نيمكت سبز