دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

برنامه کلاس های پایه دختران سال 1401 - 1402

ساعت کلاس روز کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4
17:30 - 19 یکشنبه شیمی 10 (امیری) عربی 10 (عمید) ریاضی 7 (عباسی) علوم 7 (محرمی)
19 - 20:30 شیمی 11 (امیری) عربی 11 (عمید) ریاضی 8 (عباسی) علوم 8 (محرمی)
17:30 - 19 سه شنبه فیزیک 10 (یداله نیا) علوم و فنون 10 (معقول) ریاضی 10 انسانی (عزیز زاده) ریاضی 9 (عباسی)
19 - 20:30 فیزیک 11 (محمدی) علوم و فنون 11 (معقول) ریاضی 11 انسانی (عزیز زاده) علوم 9 (محرمی)
17:30 - 19 پنجشنبه ریاضی 10 (زارع) زیست 11 (واحدی) هندسه 11 (اسدی) عربی 8 (حسنلو)
19 - 20:30 ریاضی 11 (زارع) زیست 10 (واحدی) هندسه 10 (اسدی) عربی 9 (حسنلو)

کلاس های پایه 20 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.

برنامه کلاس های پایه پسران سال 1401 - 1402

ساعت کلاس روز کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4
17:30 - 19 شنبه شیمی 10 (امیری) عربی 10 (عمید) ریاضی 7 (عباسی) علوم 7 (محرمی)
19 - 20:30 شیمی 11 (امیری) عربی 11 (عمید) ریاضی 8 (عباسی) علوم 8 (محرمی)
17:30 - 19 دوشنبه فیزیک 10 (جعفرنژاد) هندسه 11 (اسدی) ریاضی 10 انسانی (عزیز زاده) ریاضی 9 (عباسی)
19 - 20:30 فیزیک 11 (جعفرنژاد) هندسه 10 (اسدی) ریاضی 11 انسانی (عزیز زاده) علوم 9 (محرمی)
17:30 - 19 چهارشنبه ریاضی 10 (زارع) زیست 11 (فرشاد) علوم و فنون 10 (معقول) عربی 8 (حسنلو)
19 - 20:30 ریاضی 11 (زارع) زیست 10 (فرشاد) علوم و فنون 11 (معقول) عربی 9 (حسنلو)