دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

طرح سه سالانه پایه هفتم تا نهم

پایه هفتم

  • ریاضی 1,200,000
  • علوم 1,000,000
  • عربی 750,000

مجموع

2,950,000

تومان

پایه هشتم

  • ریاضی 1,600,000
  • علوم 1,300,000
  • عربی 1,000,000

مجموع

3,900,000

تومان

پایه نهم

  • ریاضی 2,000,000
  • علوم 1,700,000
  • عربی 1,300,000

مجموع

5,000,000

تومان

در اقساط 30 ماهه ماهانه 302,000 تومان دریافت می شود.

طرح سه سالانه پایه هفتم تا نهم

پایه هفتم

ریاضی 1,200,000
علوم 1,200,000
عربی 750,000

جمع کل

2,950,000 تومان

پایه هشتم

ریاضی 1,600,000
علوم 1,300,000
عربی 1,300,000

جمع کل

3,900,000 تومان

پایه نهم

ریاضی 2,000,000
علوم 1,700,000
عربی 1,300,000

جمع کل

5,000,000 تومان

در اقساط 30 ماهه ماهانه 302,000 تومان دریافت می شود.

طرح دو سالانه پایه هفتم تا نهم

پایه هشتم

ریاضی 1,200,000
علوم 1,000,000
عربی 750,000

جمع کل

2,950,000 تومان

پایه نهم

ریاضی 1,600,000
علوم 1,300,000
عربی 1,000,000

جمع کل

3,900,000 تومان

در اقساط 23 ماهه ماهانه 331,000 تومان دریافت می شود.

طرح سالانه پایه هفتم تا نهم

پایه نهم

ریاضی 1,200,000
علوم 1,000,000
عربی 750,000

جمع کل

2,950,000 تومان

در اقساط 9 ماهه ماهانه 328,000 تومان دریافت می شود.

✔ نهم تیزهوشان و نمونه دولتی برای درس های علوم و ریاضی کلاس تست هم داریم.( قیمت 1,250,000)
✔ دانش آموزانی که سه سالانه ثبت نام می کنند هر سه سال را با قیمت امسال پرداخت می کنند.
✔ نکته: با هر تعداد دانش آموز کلاس برقرار و ثابت برگزار می شود.
✔ تک سالانه تست و فوق برنامه نداره، تخفیف هم نداره، قسط بلند مدت هم بسته نمی شود.

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه