دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

طرح سه سالانه رشته ی انسانی

پایه دهم

 • ریاضی 1,700,000
 • عربی 1,200,000
 • علوم و فنون 1,200,000
 • د.ت.انسانی 00

مجموع

4,100,000

تومان

پایه یازدهم

 • ریاضی 2,200,000
 • عربی 1,600,000
 • علوم و فنون 1,600,000
 • د.ت.انسانی 00

مجموع

5,400,000

تومان

پایه دوازدهم

گنجینه

 • ریاضی 4,500,000
 • عربی 4,500,000
 • علوم و فنون 4,500,000
 • د.ت.انسانی 4,500,000

مجموع

18,000,000

تومان

در اقساط 30 ماهه ماهانه 727,000 تومان دریافت می شود.

طرح سه سالانه رشته ی انسانی

پایه دهم

ریاضی 1,700,000
عربی 1,200,000
علوم و فنون 1,200,000
د.ت.انسانی 0

جمع کل

4,100,000 تومان

پایه یازدهم

ریاضی 2,200,000
عربی 1,600,000
علوم و فنون 1,600,000
د.ت.انسانی 0

جمع کل

5,400,000 تومان

گنجینه

پایه دوازدهم

ریاضی 4,500,000
عربی 4,500,000
علوم و فنون 4,500,000
د.ت.انسانی 4,500,000

جمع کل

18,000,000 تومان

در اقساط 30 ماهه ماهانه 727,000 تومان دریافت می شود.

طرح دو سالانه رشته ی انسانی

پایه یازدهم

ریاضی 1,700,000
عربی 1,200,000
علوم و فنون 1,200,000
د.ت.انسانی 0

جمع کل

4,100,000 تومان

گنجینه

پایه دوازدهم

ریاضی 3,400,000
عربی 3,400,000
علوم و فنون 3,400,000
د.ت.انسانی 3,400,000

جمع کل

13,600,000 تومان

در اقساط 18 ماهه ماهانه 806,000 تومان دریافت می شود.

طرح سالانه رشته ی انسانی

گنجینه

پایه دوازدهم

ریاضی 3,000,000
عربی 3,000,000
علوم و فنون 3,000,000
د.ت.انسانی 3,000,000

جمع کل

12,000,000 تومان

در اقساط 18 ماهه ماهانه 806,000 تومان دریافت می شود.

اساتید کلاس های گنجینه