دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

طرح سه سالانه رشته های ریاضی و تجربی

پایه دهم

 • ریاضی 1,700,000
 • فیزیک 1,700,000
 • شیمی 1,700,000
 • زیست / هندسه 1,700,000

مجموع

6,800,000

تومان

پایه یازدهم

 • ریاضی 2,200,000
 • فیزیک 2,200,000
 • شیمی 2,200,000
 • زیست / هندسه 2,200,000

مجموع

8,800,000

تومان

پایه دوازدهم

گنجینه

 • ریاضی 4,500,000
 • فیزیک 4,500,000
 • شیمی 4,500,000
 • زیست / هندسه 4,500,000

مجموع

18,000,000

تومان

در اقساط 30 ماهه ماهانه 907,000 تومان دریافت می شود.

طرح سه سالانه رشته های ریاضی و تجربی

پایه دهم

ریاضی 1,700,000
فیزیک 1,700,000
شیمی 1,700,000
زیست / هندسه 1,700,000

جمع کل

6,800,000 تومان

پایه یازدهم

ریاضی 2,200,000
فیزیک 2,200,000
شیمی 2,200,000
زیست / هندسه 2,200,000

جمع کل

8,800,000 تومان

گنجینه

پایه دوازدهم

ریاضی 4,500,000
فیزیک 4,500,000
شیمی 4,500,000
زیست / هندسه 4,500,000

جمع کل

18,000,000 تومان

در اقساط 30 ماهه ماهانه 907,000 تومان دریافت می شود.

طرح دو سالانه رشته های ریاضی و تجربی

پایه یازدهم

ریاضی 1,700,000
فیزیک 1,700,000
شیمی 1,700,000
زیست / هندسه 1,700,000

جمع کل

6,800,000 تومان

گنجینه

پایه دوازدهم

ریاضی 3,400,000
فیزیک 3,400,000
شیمی 3,400,000
زیست / هندسه 3,400,000

جمع کل

13,600,000 تومان

در اقساط 18 ماهه ماهانه 956,000 تومان دریافت می شود.

طرح سالانه رشته های ریاضی و تجربی

گنجینه

پایه دوازدهم

ریاضی 3,000,000
فیزیک 3,000,000
شیمی 3,000,000
زیست / هندسه 3,000,000

جمع کل

12,000,000 تومان

در اقساط 30 ماهه ماهانه 907,000 تومان دریافت می شود.

اساتید کلاس های گنجینه

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه