دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

صفر تا صد مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

مصاحبه عمومی فرهنگیان بخش 1

مصاحبه عمومی فرهنگیان بخش 2

مصاحبه تخصصی فرهنگیان + بحث گروهی بخش پایانی