دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

بودجه بندی کنکور 1403

بودجه بندی کنکور 1403، یکی از موارد ضروری قبل از فراگیری دروس کنکور است که دانستن آن دارای اهمیت بسیار می باشد. شما با استفاده از بودجه بندی دروس رشته خود می توانید مباحثی که از نظر طراحان اهمیت بیشتری دارند را شناخته و با توجه به آن، زمان مطالعه سر فصل ها را تنظیم کنید.

در ادامه، بودجه بندی کنکور 1403 برای رشته های ریاضی، تجربی و انسانی قرار داده شده است که می توانید متناسب با آن سرعت مطالعه ی کنکور خود را افزایش دهید. طبق گزارش سازمان سنجش کشور بودجه بندی کنکور 1403، همانند بودجه بندی سال 1402 می باشد.

رشته ریاضی

درس

تعداد سوال

مدت پاسخگویی بر اساس دقیقه

ریاضی

40

70

فیزیک

35

45

شیمی

30

30

مجموع سوالات دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی

105

145

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

ریاضی

مثلثات

2

توان های گویا و عبارت های جبری

1

معادله و نامعادله

2


تابع

2

تابع نمایی و لگاریتمی

1

حد و پیوستگی

2

حد نامتناهی و حد در بینهایت

1

مشتق

2

کاربرد مشتق

1

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

گسسته و هندسه

قضیه تالس و تشابه

2

چندضلعی ها

1


تجسم فضایی

2

دایره

2

تبدیل های هندسی

2

روابط طولی در مثلث

1

ماتریس

2

مقاطع مخروطی

2

بردارها

1

مبانی ریاضیات

2

احتمال

2

آمار توصیفی

2

نظریه اعداد

1

گراف

1

ترکیبیات

3

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

فیزیک دهم

کار، توان، انرژی

1

ویژگی فیزیکی مواد

3

دما و گرما قانون گازها

3

ترمودینامیک

3

فیزیک یازدهم

الکتریسیته ساکن

3

جریان الکتریکی

3

مغناطیس

2

القا

2

فیزیک دوازدهم

حرکت بر خط راست

3

دینامیک و حرکت دایره ای

2

نوسان و امواج

4

برهم کنش‌های موج

2

فیزیک اتمی

2

فیزیک هسته ای

2

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

شیمی

آرایش الکترونی و جدول تناوبی

3

شیمی آلی

3

سینتیک

2

نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس

1

ترموشیمی

3

تعادل

2

جامد های بلوری

2

استوکیومتری و واکنش ها

4

اسید و باز

4

الکتروشیمی

3

محلول ها

2

خواص فلزی و نافلزی

1

رشته تجربی

درس

تعداد سوال

مدت پاسخگویی بر اساس دقیقه

زمین شناسی

15

20

ریاضی

30

40

زیست شناسی

45

45

فیزیک

30

40

شیمی

35

35

مجموع سوالات دفترچه اختصاصی کنکور تجربی

155

180

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

زمین شناسی

آفرینش کیهان و تکوین زمین

4

منابع معدنی و ذخایر زیربنای تمدن

2

منابع آب و خاک

2


زمین شناسی و سازه های مهندسی

2

زمین شناسی و سلامت

2

پویایی زمین

2

زمین شناسی ایران

1

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

ریاضی

مشتق

4

کاربرد مشتق

2

حد و پیوستگی

4


تابع

2

معادله و نامعادله

3

آمار و احتمال

3

مثلثات

4

لگاریتم و توابع نمایی

1

مجموعه و دنباله

1

توان های گویا

1

شمارش بدون شمردن

1

هندسه

3

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

زیست شناسی

گوارش و جذب مواد

3

تبادلات گازی

2

گردش مواد در بدن

3

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

2

از یاخته تا گیاه

1

جذب و انتقال مواد در گیاهان

1

تنظیم عصبی

3

حواس

3

دستگاه حرکتی

2

تنظیم شیمیایی

1

ایمنی

3

تقسیم یاخته

1

تولید مثل

3

تولید مثل نهاندانگان

1

پاسخ گیاه به محرک ها

1

مولکول های اطلاعاتی

2

جریان اطلاعات در یاخته ها

3

انتقال اطلاعات در نسل ها

3

تغییر در اطلاعات وراثتی

2

از ماده به انرژی

1

از انرژی به ماده

2

فناوری های نوین زیستی

1

رفتارهای جانوران

1

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

فیزیک دهم

فیزیک و اندازه گیری

1

کار، توان و انرژی

2

ویژگی های فیزیکی مواد

2

دما گرما قانون گازها

3

فیزیک یازدهم

الکتریسیته ساکن

3

جریان الکتریکی

3

مغناطیس و القا

3

فیزیک دوازدهم

حرکت بر خط راست

3

دینامیک

3

نوسان و امواج

4

فیزیک اتمی و هسته ای

3

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

شیمی

آرایش الکترونی و جدول تناوبی

5

شیمی آلی

5

سینتیک

2

نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس

1

ترموشیمی

4


تعادل

2

جامد های بلوری

2

استوکیومتری و واکنش ها

4

اسید و باز

4

الکتروشیمی

3

محلول ها

2

خواص فلزی و نافلزی

1

رشته انسانی

درس

تعداد سوال

مدت پاسخگویی بر اساس دقیقه

ریاضی

20

30

اقتصاد

15

15

زبان و ادبیات فارسی

30

30

عربی

20

20

تاریخ و جغرافیا

25

20

علوم اجتماعی

15

12

فلسفه و منطق

20

20

روانشناسی

15

13

مجموع سوالات دفترچه اختصاصی کنکور انسانی

160

160

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

ریاضی دهم

عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها)

1

عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا)

1

معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی)

2

معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا)

1

تابع (نمودار تابع درجه ۲)

1

کار با داده‌های آماری (معیار‌های پراکندگی)

1

نمایش داده‌ها (نمودار‌های یک متغیره)

2

ریاضی یازدهم

آشنایی با منطق و استدلال ریاضی( گزاره ها و ترکیب گزاره ها)

1

تابع ( اعمال بر روی تابع )

1

تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )

1

آمار ( شاخص‌های آماری )

1

آمار ( سری‌های زمانی )

1

ریاضی دوازدهم

آمار احتمال (شمارش)

1

احتمال

2

الگوهای خطی (دنباله حسابی)

1

الگوهای خطی (مدل‌ سازی و دنباله)

1

الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)

1

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

اقتصاد

تولید

2

بازار

2

آشنایی با شاخص اقتصادی

5

پول و بانک

2

فقر و توزیع درآمد

1

اقتصاد بین الملل

2

اقتصاد ایران

1

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

 زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

9

عروض

6

قافیه

2

ترکیبی عروض و قافیه

1

آرایه ادبی

7

قرابت معنایی

5

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

عربی

ترجمه

8

تحلیل صرفی

3

ضبط حرکات

1

قواعد

7

مفهوم

1

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

تاریخ دهم

درس دوم: تاریخ، زمان و مکان

1

درس سوم: باستان شناسی در جستجوی میراث فرهنگی

1

درس هفتم: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور

1

درس چهاردهم: دین و اعتقادات

1

درس پانزدهم: زبان، علم و آموزش

1

تاریخ یازدهم

درس دوم: روش پژوهش در تاریخ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک

1

درس هفتم: جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

1

درس سیزدهم: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره ی صفوی

1

تاریخ دوازدهم

درس اول: تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر

1

درس دوم: ایران و جهان در آستانه دوره معاصر

1

درس چهارم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

1

درس پنجم: انقلاب مشروطه ایران

1

درس هشتم: جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن

1

درس

پایه

تعداد سوالات

جغرافیا

دهم

3

یازدهم

5

دوازدهم

4

درس

پایه

تعداد سوالات

علوم اجتماعی

دهم

5

یازدهم

5

دوازدهم

5

درس

پایه

تعداد سوالات

فلسفه

دهم

4

یازدهم

3

دوازدهم

3

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

منطق

منطق ترازوی اندیشه

1

لفظ و معنا

1

مفهوم و مصداق

1

انواع و شرایط تعریف

1

اقسام استدلال و کاربردهای آن

1

قضیه حملی

1

احکام قضایا

1

نگاهی به تاریخچه معرفت

1

قضیه شرطی و قیاس استثنایی

2

درس

عنوان فصل

تعداد سوالات

روانشناسی

روانشناسی، تعریف و روش مطالعه

1

روان شناسی رشد

4

احساس، توجه، ادراک

3

حافظه و علل فراموشی

2

تفکر (۱) حل مسئله

2

تفکر (۲) تصمیم‌گیری

2

انگیزه و نگرش

1

روانشناسی سلامت

1

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه