دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور 1399

رشته تجربی

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

11

دهم

ریاضی تجربی

10

یازدهم

9

دوازدهم

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

۱

فیزیک و اندازه گیری

فیزیک تجربی

1

کار و انرژی و توان

3

ویژگی های فیزیک مواد

2

دما و گرما

۳

الکتریسیته ساکن

4

جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

2

مغناطیس و القای الکترومغناطیس

۳

حرکت بر خط راست

2

دینامیک

7

نوسان و امواج

2

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

کیهان زادگاه الفبای هستی

شیمی

۳

ردپای گازها در زندگی

4

آب ، آهنگ زندگی

5

قدر هدایای زمینی را بدانیم

3

در پی غذای سالم

5

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

4

مولکول ها در خدمت تندرستی

۴

آسایش و رفاه در سایه شیمی

2

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری

1

شیمی راهی به سوی آینده روشن تر

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

آفرینش کیهان و تکوین زمین

زمین شناسی

4

منابع معدنب، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی

4

منابع آب و خاک

3

زمین شناسی و سازه های مهندسی

2

زمین شناسی و سلامت

4

پویایی زمین

2

زمین شناسی ایران

2

ترکیبی

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

-

زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا

زیست شناسی

۳

گوارش و جذب مواد

۲

تبادلات گازی

4

گردش مواد در بدن

-

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

1

از یاخته تا گیاه

-

جذب و انتقال مواد درگیاهان

2

تنظیم عصبی

2

حواس

۲

دستگاه حرکتی

1

تنظیم شیمیایی

1

ایمنی

۱

تنظیم یاخته

2

تولید مثل

۲

تولید مثل نهاندانگان

۱

پاسخ گیاهان به محرک ها

3

مولکول های اطلاعاتی

2

جریان اطلاعات در یاخته

4

انتقال اطلاعات در نسل ها

۲

تغییر در اطلاعات وراثتی

2

از ماده به انرژی

1

از انرژی به ماده

-

فناوری های نوین زیستی

-

رفتارهای جانوران

رشته ریاضی

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

2

ریاضی1

ریاضی پایه، هندسه و حسابان

5

هندسه1

8

هندسه2

7

هندسه3

8

حسابان1

7

حسابان2

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

۳

کیهان زادگاه الفبای هستی

شیمی

2

ردپای گازها در زندگی

5

آب ، آهنگ زندگی

5

قدر هدایای زمینی را بدانیم

3

در پی غذای سالم

3

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

۳

مولکول ها در خدمت تندرستی

3

آسایش و رفاه در سایه شیمی

3

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و

ماندگاری

۲

شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر

3

ترکیبی

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

فصل 1

آمار و احتمال

4

فصل 2

۱

فصل 3

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

فصل 1

ریاضیات گسسته

3

فصل 2

2

فصل 3

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

۲

برهم کنش های موج

فیزیک ریاضی

1

فیزیک و اندازه گیری

۲

کار و انرژی و توان

۳

ویژگی های فیزیک مواد

۴

دما و گرما

4

الکتریسیته ساکن

5

جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

۲

مغناطیس

2

القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

5

حرکت بر خط راست

5

دینامیک

6

نوسان و امواج

2

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

2

ترمودینامیک

رشته انسانی

درس

مبحث

تعداد سوال

ریاضی و آمار

دهم

6

یازدهم

6

دوازدهم

7

ترکیبی

1

درس

مبحث

تعداد سوال

اقتصاد

اقتصاد چیست؟

-

تولید

1

بازار

-

آشنایی با شاخص های اقتصادی

4

پول

-

بانک

1

بازار سرمایه

-

رشد، توسعه و پیشرفت

-

فقر و توریع درآمد

1

دولت و اقتصاد

-

بودجه و مالیات دولت

-

اقتصاد بین الملل

-

اقتصاد ایران

-

اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

-

ترکیبی از مسائل مختلف

8

درس

مبحث

تعداد سوال

علوم و فنون ادبی

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

9

آرایه های ادبی

7

قافیه و دستور زبان

2

وزن شعر، اختیارات، حذف همزه

4

عروض و قافیه

1

تقطیع هجایی و اختیارات

1

عروض و وزن دوری

1

مفهوم و قرابت معنایی

5

درس

مبحث

تعداد سوال

 

زبان عربی اختصاصی

ترجمه

6

تعریب

1

مفهوم

2

تجزیه و ترکیب

3

تشکیل (اعراب گذاری)

1

قواعد

7

درس

مبحث

تعداد سوال

تاریخ

دهم

5

یازدهم

5

دوازدهم

5

درس

مبحث

تعداد سوال

جغرافی

دهم

5

یازدهم

5

دوازدهم

5

درس

مبحث

تعداد سوال

جامعه شناسی

دهم

3

یازدهم

9

دوازدهم

6

ترکیبی

2

درس

مبحث

تعداد سوال

فلسفه و منطق

دهم

9

یازدهم

8

دوازدهم

8

درس

مبحث

تعداد سوال

روان شناسی

روان شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه

3

روان شناسی رشد

3

احساس، توجه، ادراک

4

حافظه و علل فراموشی

2

تفکر (1) حل مسئله

2

تفکر (2) تصمیم گیری

3

انگیزه و نگرش

2

روان شناسی سلامت

1

دروس عمومی

درس

مبحث

تعداد سوال

زبان انگلیسی

گرامر

4

واژگان

8

درک مطلب

8

Close test

5

درس

مبحث

تعداد سوال

دین و زندگی

آیات و روایات

11

متن

9

اشعار و حدیث

5

درس

مبحث

تعداد سوال

عربی

ترجمه و تعریب

10

درک مطلب

4

تحلیل صرفی

3

اعراب گذاری

1

لغت

2

قواعد

5

درس

مبحث

تعداد سوال

ادبیات فارسی

معنی لغت

3

املاء

3

تاریخ ادبیات

1

دستور زبان

5

آرایه ادبی

4

قرابت معنایی

9

بودجه بندی کنکور 1399 اعلام شد


                                                              بودجه بندی کنکور 1399 رشته تجربی

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

11

دهم

ریاضی تجربی

10

یازدهم

9

دوازدهم

 

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

۱

فیزیک و اندازه گیری

فیزیک تجربی

1

کار و انرژی و توان

3

ویژگی های فیزیک مواد

2

دما و گرما

۳

الکتریسیته ساکن

4

جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

2

مغناطیس و القای الکترومغناطیس

۳

حرکت بر خط راست

2

دینامیک

7

نوسان و امواج

2

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

 

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

کیهان زادگاه الفبای هستی

شیمی

۳

ردپای گازها در زندگی

4

آب ، آهنگ زندگی

5

قدر هدایای زمینی را بدانیم

3

در پی غذای سالم

5

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

4

مولکول ها در خدمت تندرستی

۴

آسایش و رفاه در سایه شیمی

2

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری

1

شیمی راهی به سوی آینده روشن تر

 

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

آفرینش کیهان و تکوین زمین

زمین شناسی

4

منابع معدنب، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی

4

منابع آب و خاک

3

زمین شناسی و سازه های مهندسی

2

زمین شناسی و سلامت

4

پویایی زمین

2

زمین شناسی ایران

2

ترکیبی

 

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

-

زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا

زیست شناسی

۳

گوارش و جذب مواد

۲

تبادلات گازی

4

گردش مواد در بدن

-

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

1

از یاخته تا گیاه

-

جذب و انتقال مواد درگیاهان

2

تنظیم عصبی

2

حواس

۲

دستگاه حرکتی

1

تنظیم شیمیایی

1

ایمنی

۱

تنظیم یاخته

2

تولید مثل

۲

تولید مثل نهاندانگان

۱

پاسخ گیاهان به محرک ها

3

مولکول های اطلاعاتی

2

جریان اطلاعات در یاخته

4

انتقال اطلاعات در نسل ها

۲

تغییر در اطلاعات وراثتی

2

از ماده به انرژی

1

از انرژی به ماده

-

فناوری های نوین زیستی

-

رفتارهای جانوران

 

 

                                                             بودجه بندی کنکور 1399 رشته ریاضی

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

2

ریاضی1

ریاضی پایه، هندسه و حسابان

5

هندسه1

8

هندسه2

7

هندسه3

8

حسابان1

7

حسابان2

 

 

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

۳

کیهان زادگاه الفبای هستی

شیمی

2

ردپای گازها در زندگی

5

آب ، آهنگ زندگی

5

قدر هدایای زمینی را بدانیم

3

در پی غذای سالم

3

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

۳

مولکول ها در خدمت تندرستی

3

آسایش و رفاه در سایه شیمی

3

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و

ماندگاری

۲

شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر

3

ترکیبی

 

 

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

فصل 1

آمار و احتمال

4

فصل 2

۱

فصل 3

 

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

فصل 1

ریاضیات گسسته

3

فصل 2

2

فصل 3

 

 

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

۲

برهم کنش های موج

فیزیک ریاضی

1

فیزیک و اندازه گیری

۲

کار و انرژی و توان

۳

ویژگی های فیزیک مواد

۴

دما و گرما

4

الکتریسیته ساکن

5

جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

۲

مغناطیس

2

القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

5

حرکت بر خط راست

5

دینامیک

6

نوسان و امواج

2

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

2

ترمودینامیک

 

 

                                                              بودجه بندی کنکور 1399 رشته انسانی

درس

مبحث

تعداد سوال

ریاضی و آمار

دهم

6

یازدهم

6

دوازدهم

7

ترکیبی

1

 

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

اقتصاد

اقتصاد چیست؟

-

تولید

1

بازار

-

آشنایی با شاخص های اقتصادی

4

پول

-

بانک

1

بازار سرمایه

-

رشد، توسعه و پیشرفت

-

فقر و توریع درآمد

1

دولت و اقتصاد

-

بودجه و مالیات دولت

-

اقتصاد بین الملل

-

اقتصاد ایران

-

اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

-

ترکیبی از مسائل مختلف

8

 

 

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

علوم و فنون ادبی

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

9

آرایه های ادبی

7

قافیه و دستور زبان

2

وزن شعر، اختیارات، حذف همزه

4

عروض و قافیه

1

تقطیع هجایی و اختیارات

1

عروض و وزن دوری

1

مفهوم و قرابت معنایی

5

 

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

 

زبان عربی اختصاصی

ترجمه

6

تعریب

1

مفهوم

2

تجزیه و ترکیب

3

تشکیل (اعراب گذاری)

1

قواعد

7

 

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

تاریخ

دهم

5

یازدهم

5

دوازدهم

5

 

 

 

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

جغرافی

دهم

5

یازدهم

5

دوازدهم

5

 

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

جامعه شناسی

دهم

3

یازدهم

9

دوازدهم

6

ترکیبی

2

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

فلسفه و منطق

دهم

9

یازدهم

8

دوازدهم

8

 

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

روان شناسی

روان شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه

3

روان شناسی رشد

3

احساس، توجه، ادراک

4

حافظه و علل فراموشی

2

تفکر (1) حل مسئله

2

تفکر (2) تصمیم گیری

3

انگیزه و نگرش

2

روان شناسی سلامت

1

 

بودجه بندی کنکور 1399 دروس عمومی

درس

مبحث

تعداد سوال

زبان انگلیسی

گرامر

4

واژگان

8

درک مطلب

8

Close test

5

 

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

دین و زندگی

آیات و روایات

11

متن

9

اشعار و حدیث

5

 

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

عربی

ترجمه و تعریب

10

درک مطلب

4

تحلیل صرفی

3

اعراب گذاری

1

لغت

2

قواعد

5

 

 

 

درس

مبحث

تعداد سوال

ادبیات فارسی

معنی لغت

3

املاء

3

تاریخ ادبیات

1

دستور زبان

5

آرایه ادبی

4

قرابت معنایی

9

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه